Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 27 tháng 07 năm 2016


Tin tức & sự kiện

Giấy mời Dự Hội nghị về công tác cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giấy mời Dự Hội nghị về công tác cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 149 /GM-PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc   Hương Thuỷ, ngày 19 tháng 7 năm 2016                   ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm