Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 13 tháng 12 năm 2017


Tuyên truyền pháp luật

Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi)