Thứ Hai, 24/09/2018

Buổi sáng

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Buổi chiều

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Thứ Ba, 25/09/2018

Buổi sáng

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Buổi chiều

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Thứ Tư, 26/09/2018

Buổi sáng

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Buổi chiều

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Thứ Năm, 27/09/2018

Buổi sáng

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Buổi chiều

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Thứ Sáu, 28/09/2018

Buổi sáng

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)

Buổi chiều

Dự Hội nghị CBCCCV các trường MN, THHCS (theo lịch)