Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Liên kết đơn vị

Cập nhật lúc : 15:10 05/08/2021  

Website các Phòng Giáo dục & Đào tạo

STT

Tên 

Địa chỉ website

1

Phòng GD&ĐT TP Huế

http://tphue.thuathienhue.edu.vn

2

Phòng GD&ĐT Phong Điền

http://phongdien.thuathienhue.edu.vn

3

Phòng GD&ĐT Quảng Điền

http://quangdien.thuathienhue.edu.vn

4

Phòng GD&ĐT Hương Trà

http://huongtra.thuathienhue.edu.vn

5

Phòng GD&ĐT Phú Vang

http://phuvang.thuathienhue.edu.vn

6

Phòng GD Hương Thuỷ

http://huongthuy.thuathienhue.edu.vn

7

Phòng GD&ĐT Phú Lộc

http://phuloc.thuathienhue.edu.vn

8

Phòng GD&ĐT Nam Đông

http://namdong.thuathienhue.edu.vn

9

Phòng GD&ĐT A Lưới

http://aluoi.thuathienhue.edu.vn

Số lượt xem : 185

Các tin khác