Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Liên kết đơn vị

Cập nhật lúc : 15:09 05/08/2021  

Website các trường trên địa bàn

TRƯỜNG THCS

STT

Tên trường

Địa chỉ website

 1

THCS Thị trấn Phú Bài

http://thcs-ttpbai.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

2

THCS Thủy Châu

http://thcs-tchau.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

3

THCS Thủy Dương

http://thcs-tduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

4

THCS Thủy Lương

http://thcs-tluong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

5

THCS Thủy Phù

http://thcs-tphu.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

6

Trường PTCS Thủy Tân

http://ptcs-ttan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

7

Trường THCS Thủy Phương

http://thcs-tphuong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

8

Trường THCS Thủy Thanh

http://thcs-tthanh.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

9

Trường TH và THCS  Dương Hòa

http://ptcs-dhoa.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

10

Trường TH và THCS Phú Sơn

http://ptcs-pson.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

TRƯỜNG TIỂU HỌC

STT

Tên trường

Địa chỉ website

1

Trường TH Dạ Lê

http://th-dle.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

2

Trường TH Số 1 Phú Bài

http://th-pbai1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

3

Trường TH Số 1 Thủy Châu

http://th-tchau1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

4

Trường TH Số 1 Thủy Phù

http://th-tphu1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

5

Trường TH Số 2 Phú Bài

http://th-pbai2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

6

Trường TH Số 2 Thủy Châu

http://th-tchau2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

7

Trường TH Số 2 Thủy Phù

http://th-tphu2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

8

Trường TH Thanh Lam

http://th-tlam.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

9

Trường TH Thanh Tân

http://th-ttan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

10

Trường TH Thanh Toàn

http://th-ttoan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

11

Trường TH Thủy Dương

http://th-tduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

12

Trường TH Thủy Lương

http://th-tluong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

13

Trường TH Vân Thê

http://th-vthe.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

TRƯỜNG MẦM NON

STT

Tên trường

Địa chỉ website

1

Trường MN Ánh Dương

http://mn-aduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

2

Trường MN Bình Minh

http://mn-bminh.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

3

Trường MN Dương Hòa

http://mn-dhoa.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

4

Trường MN Họa My

http://mn-hmy.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

5

Trường MN Hương Dương

http://mn-hduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

6

Trường MN Nắng Hồng

http://mn-nhong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

7

Trường MN Nguyễn Viết Phong

http://mn-nvphong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

8

Trường MMN Phú Sơn

http://mn-pson.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

9

Trương MN Sao Mai

http://mn-smai.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

10

Trường MN Sơn Ca

http://mn-sca.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

11

Trường MN Thủy Dương

http://mn-tduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

12

Trường MN Thủy Lương

http://mn-tluong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

13

Trường MN Thủy Tân

http://mn-ttan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

14

Trường MN Thủy Thanh 1

http://mn-tthanh1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

15

Trường MN Thủy Thanh 2

http://mn-tthanh2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn

Số lượt xem : 430

Các tin khác