Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 19 tháng 08 năm 2018


Môn Lịch sử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.