Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Môn Mĩ thuật

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.