Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 18 tháng 06 năm 2018


Môn Mĩ thuật

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.