Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Thông báo

Nộp báo cáo kết quả minh bạch tài sản 2014

  • Duyệt dự toán 2013
    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ bắt đầu duyệt dự toán năm 2013 vào thứ 5 ngày ...