Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 24 tháng 05 năm 2018


Tin tức

GIẤY MỜI DỰ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhằm đánh giá công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi của Thị xã trong năm học 2017–2018, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân ...