Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 04 tháng 03 năm 2021


Tin tức

THCS PHÚ BÀI: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho ...

Trang 1/12
Các mục tin khác