Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Tin tức

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị xã Hương Thủy tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh giỏi lớp 8, năm học 2018-2019.
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND thị xã Hương Thủy về đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn ...

Trang 7/13