Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 24 tháng 03 năm 2019