Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 17 tháng 01 năm 2022